Folkehelseprofil 2015 fra Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet har kartlagt nordmenn i 2015. Her er er liten oversikt over hvordan vi i Horten har det.

Jeg håper at vi klarer å bygge opp Horten de neste årene slik at de negative trendene snur rundt. Det er ihvertfall slik nå at næringsliv, kommunen, avisa Gjengangeren og enkeltpersoner har i bakhodet at det finnes en drøm om Horten som en enda flottere by. Og når det surrer og går i bakhodet så vil det gi resultater til slutt. En ekstra takk til Gjengangeren som er med og støtter opp og fremhever gode og positive hendelser.

Vi som bor her i kommunen vet jo at det er en bra kommune å bo i. Allikevel dukker det opp mange interessante fakta i denne undersøkelsen. Vi kommer dårlig ut på en del områder i forhold til Norge totalt sett:

  • Flere bor alene
  • Flere barn har forledre med dårlig råd
  • Ungdom slutter tidlig på videregående
  • 5. klassinger er dårligere i matematikk
  • Forventet levealder for kvinner er lavere
  • Antall unge med psykiske vansker er høyere

Noen trekk ved kommunens folkehelse:

Temaområdene er valgt med tanke på mulighetene for helsefremmende og forebyggende arbeid. Indikatorene tar høyde for kommunens alders- og kjønnssammensetning, men all statistikk må også tolkes i lys av kunnskap om lokale forhold.

Befolkning
I aldersgruppen 45 år og eldre er andelen som bor alene høyere enn i landet
som helhet.

Levekår
Andelen med videregående eller høyere utdanning er ikke entydig forskjellig
fra landsnivået.

Andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt er høyere enn i landet som helhet. Lav inntekt defineres her som under 60 % av nasjonal medianinntekt.

Miljø
Andelen personer som får vann fra vannverk som både har tilfredsstillende
resultater mht. E. coli og stabil drikkevannsleveranse ser ut til å være høyere
enn landsnivået. Statistikken gjelder den delen av befolkningen som får vann
fra rapportpliktige vannverk. Når man vurderer kommunens drikkevannsforsyning, må det tas hensyn til hvor stor del av befolkningen som er tilknyttet slike vannverk, se indikatornummer 12, forsyningsgrad.

Skole
Frafallet i videregående skole er høyere enn i landet som helhet.
Andelen 5.-klassinger som er på laveste mestringsnivå i regning er høyere enn i
landet som helhet.

Levevaner
På kommunenivå finnes det lite statistikk på levevaner som kosthold, fysisk
aktivitet, bruk av tobakk, alkohol og rusmidler. I folkehelseprofilen finnes data
på røykevaner og overvekt blant kvinner ved svangerskapets begynnelse. Dette
kan si noe om levevaner i hele kommunens befolkning. Indikatorene under
temaområdet helse og sykdom kan også indirekte gi informasjon om levevaner i befolkningen.

Helse og sykdom
Forventet levealder for kvinner er lavere enn i landet som helhet. Forventet
levealder beregnes ut ifra dødelighetsrater de siste 15 årene. For å få
informasjon om hva som bidrar mest til at kommunens forventede levealder er
lavere enn i landet, kan det være nyttig å se på kommunens dødsårsaksstatistikk
i Kommunehelsa statistikkbank.

Forskjellen i forventet levealder mellom de som har grunnskole som høyeste
utdanning og de som har videregående eller høyere utdanning, er ikke entydig
forskjellig fra landsnivået. Forskjellen i forventet levealder er en indikator på
sosiale helseforskjeller i kommunen.

Andelen med psykiske symptomer og lidelser i alderen 15-29 år er høyere enn i
landet som helhet, vurdert etter data fra fastlege og legevakt.
Andel som legges inn på sykehus med hjerte- og karsykdom er ikke entydig
forskjellig fra landsnivået. Denne indikatoren bør vurderes i sammenheng med
andre indikatorer på hjerte- og karsykdom.


Litt mer om skole

Skjermdump_063015_100251_AM Skjermdump_063015_100311_AM Skjermdump_063015_100322_AM

Ingen kommentarer enda.

Legg igjen en kommentar

Bloggen er laget av Lykke Media